PERSONEEL

Arbeidsongevallen

In België is de arbeidsongevallenverzekering een wettelijke verplichting. In geval van ongeval op het werk of op de weg van en naar het werk worden de arbeiders en de bedienden van uw onderneming, of hun nabestaanden, vergoed voor hun opgelopen lichamelijke schade.

Vergoedingen

Op welke vergoedingen kunnen de rechthebbenden aanspraak maken?

Vergoeding bij een dodelijk arbeids(weg)ongeval: begrafeniskosten, lijfrente aan de weduwe/weduwnaar van de overleden werknemer, uitkering van een tijdelijke rente aan de kinderen zolang ze recht hebben op kinderbijslag,
Vergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid, 
Vergoeding bij blijvende arbeidsongeschiktheid op basis van de invaliditeitsgraad,
Betaling van de medische kosten, prothesen, 
Verplaatsingskosten en kosten voor hulp aan derden.

Aanvullende verzekering

Buiten de verplichte verzekering arbeidsongevallen zijn er een aantal uitbreidingen mogelijk:

Indien de bezoldiging van een personeelslid hoger is dan het door de wet bepaald maximumloon, kan dit bovenwettelijk deel van de bezoldiging extra verzekerd worden,
De ongevallen tijdens het privé-leven van een personeelslid kan ook opgenomen worden in deze polis, 
Gewaarborgd loon en patronale bijdragen.

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.

GROEPSVERZEKERING VANUIT DE WERKGEVER

Groepsverzekering

Groepsverzekering

Het welzijn en de motivatie van de medewerkers in een bedrijf is de grote bekommernis van de werkgever. Op een fiscaal vriendelijke manier kan deze laatste meewerken aan de opbouw van een bovenwettelijke pensioen voor de werknemers en/of hen beschermen tegen risico’s.

Individueel kan zulke polis niet onderschreven worden. Zoals de benaming het aanduidt, zijn de verzekerden een groep personen, de werknemers, de werkgever is de verzekeringsnemer.

Naast een bijkomende uitkering bij de pensionering, kunnen ook de onderstaande dekkingen bijkomend onderschreven worden:

–       Hospitalisatie

–       Overlijden

–       Tijdelijke of blijvende invaliditeit ten gevolge van ziekte en/of ongeval

–       Premievrijstelling bij ongeschiktheid

De overeenkomst voor dit soort van polis is meestal vastgelegd in een “reglement” opgesteld door de werkgever.

Wat zijn uw voordelen?

Bijkomende voordelen voor de werknemer

Het contract kan in pand gegeven worden voor een hypothecair krediet,
Er dienen geen erfenisrechten betaald te worden bij een overlijden van de werknemer indien de echtgeno(o)t(e) of de kinderen minder dan 21 jaar de begunstigden zijn,
De werknemers kunnen bijkomende extra waarborgen onderschrijven tegen een gunstig groepstarief,
Rendement: de stortingen, welke aangewend worden voor een pensioenopbouw, worden risicoloos belegd, tegen een rentevoet welke van toepassing is op het ogenblik van de storting, en worden verhoogd met een winstdeelname.

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x