Privacy en cookie policy

Voorwerp

Voorliggend Handvest is opgesteld door SWD Advies, met maatschappelijke
zetel te Zes septemberstraat 24, 3560 Lummen , ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0746.831.605 (hierna de “Verwerkingsverantwoordelijke”
genoemd).

Het voorwerp van huidig Handvest is het informeren van bezoekers van de website op het
adres https://www.swd-advies.be (hierna de “Website” genoemd) met betrekking tot
de wijze waarop de gegevens worden verzameld en verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke.

Dit Handvest is gebaseerd op de wens van de Verwerkingsverantwoordelijke om in alle
transparantie op te treden, dit in overeenstemming met de Wet van 8 December 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens en in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het
Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Algemene
Verordening Gegevensbescherming” genoemd).

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft in het bijzonder aandacht voor de bescherming van
het privéleven van zijn gebruikers en verbindt zich er bijgevolg toe om alle noodzakelijke en
redelijke maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van deze personen te
beschermen tegen verlies, diefstal, verspreiding of niet-toegelaten gebruik ervan.

Indien de gebruiker wenst te reageren op één van de hieronder vermelde bepalingen, kan
deze contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het postadres of
e-mailadres weergegeven in het punt “contactgegevens” van voorliggend Handvest.

Toestemming

Door toegang te verkrijgen tot de Website en door deze te gebruiken, verklaart de gebruiker
kennis te hebben genomen van de hieronder vermelde informatie en aanvaardt hij
voorliggend Handvest. Dit heeft tevens tot gevolg dat de gebruiker er uitdrukkelijk mee
instemt dat de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van gegevens de
persoonsgegevens, die door de gebruiker werden gecommuniceerd via de Website en/of ter
gelegenheid van de diensten die door de Website worden aangeboden, verzamelt en
verwerkt met het oog op de hierna vermelde doelstellingen, dit in overeenstemming met de
modaliteiten en principes weergegeven in huidig Handvest.
De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op ieder ogenblik in te trekken. De
intrekking van deze toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking
die reeds heeft plaatsgevonden op basis van de voorafgaandelijk gegeven toestemming.

Welke gegevens verzamelen wij?

Door de Website te bezoeken en te gebruiken stemt de gebruiker er uitdrukkelijk mee in dat
de Verwerkingsverantwoordelijke, volgens de modaliteiten en principes hierna beschreven,
de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

 • het domein van de gebruiker (automatisch opgepikt door de server van de
  Verwerkingsverantwoordelijke), hierin begrepen het dynamische IP-adres;
 • het e-mailadres van de gebruiker indien de gebruiker deze voorafgaandelijk heeft
  ingegeven, bijvoorbeeld door berichten te posten of vragen te stellen op de Website, door via
  e-mail te communiceren met de Verwerkingsverantwoordelijke, door deel te nemen aan
  discussiefora, door identificatie toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de Website,
  enz.;
 • het geheel van informatie met betrekking tot de pagina’s die door de gebruiker op de
  Website werden bezocht;
 • alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft meegedeeld, bijvoorbeeld in het kader van
  enquêtes en/of inschrijvingen op de Website, of door identificatie toegang te verkrijgen tot
  een beperkt deel van de Website.

Het is mogelijk dat de Verwerkingsverantwoordelijke tevens gegevens verzamelt die geen
persoonlijk karakter hebben. Deze gegevens worden gekwalificeerd als
niet-persoonsgegevens en laten niet toe dat een bepaalde persoon in het bijzonder
rechtstreeks of onrechtstreeks wordt geïdentificeerd. Deze gegevens kunnen bijgevolg voor
welk doeleinde ook worden gebruikt, bijvoorbeeld om de Website te verbeteren, om de
aangeboden producten en diensten te verbeteren of om publicaties te verbeteren van de
Verwerkingsverantwoordelijke.

In de hypothese waarin persoonsgegevens worden gecombineerd met gegevens zonder
persoonlijk karakter, zodat het mogelijk is de betrokken personen te identificeren, zullen deze
gegevens worden verwerkt als persoonsgegevens totdat de betrokken personen op basis
van de bewuste gegevens niet meer kunnen worden geïdentificeerd.

Manieren van gegevensverzameling

De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt de gegevens op volgende manieren:

 • Webformulier met basis contactgegevens

De doelen van de verwerking

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de hierna vermelde doeleinden:

 • het beheer en de controle waarborgen wat de uitvoering van de aangeboden diensten
  betreft;
 • het versturen en opvolgen van bestellingen en facturen;
 • het versturen van promotionele informatie met betrekking tot de producten en diensten door
  de Verwerkingsverantwoordelijke;
 • het eventueel versturen van gratis staaltjes of het aanbieden van diensten aan gunstigere
  voorwaarden;
 • het beantwoorden van vragen van de gebruikers;
 • het realiseren van statistieken;
 • het verbeteren van de kwaliteit van de Website en de producten en/of diensten door de
  Verwerkingsverantwoordelijke;
 • informatie doorsturen met betrekking tot nieuwe producten en/of diensten door de
  Verwerkingsverantwoordelijke;
 • direct marketingdoeleinden;
 • toelaten dat de interesses van de gebruiker beter worden geïdentificeerd.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan ertoe worden gebracht verwerkingen uit te voeren die
nog niet in voorliggend Handvest werden opgenomen/voorzien. In dergelijk geval zal de
Verwerkingsverantwoordelijke de gebruiker contacteren alvorens zijn persoonsgegevens te
gebruiken, teneinde de gebruiker in kennis te stellen van de wijzigingen en teneinde hem de
mogelijkheid te geven, in voorkomend geval, dergelijk gebruik te weigeren.

Duurtijd van de bewaring

De Verwerkingsverantwoordelijke bewaart de persoonsgegevens enkel in de periode die
redelijkerwijze noodzakelijk is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken en in
overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.

De persoonsgegevens van een klant worden maximum 3 jaar bewaard na beëindiging van
de contractuele relatie die de klant aan de Verwerkingsverantwoordelijke bindt.

Kortere termijnen van bewaring zullen van toepassing zijn voor bepaalde categorieën van
gegevens, zoals verkeersgegevens die slechts voor een termijn van 12 maanden bewaard
worden.

Bij afloop van de termijn van bewaring zal de Verwerkingsverantwoordelijke alles in het werk
stellen om zich ervan te verzekeren dat de persoonsgegevens onbeschikbaar werden
gemaakt.

Toegang tot de gegevens en kopieën

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de
Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van
huidig Handvest, kan de gebruiker, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door kopie van zijn
identiteitskaart te voegen), kosteloos de geschreven communicatie verkrijgen of een kopie
van de persoonsgegevens die verworven werden.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan van de gebruiker betaling eiser van alle redelijke
kosten, gebaseerd op de administratieve kosten voor iedere bijkomende kopie die door de
gebruiker gevraagd wordt.

Van zodra de gebruiker deze vraag via elektronische weg indient, zal de informatie ook op
elektronische wijze afgeleverd worden, tenzij de gebruiker dit anders wenst.

De kopie van zijn gegevens zullen aan de gebruiker gecommuniceerd worden uiterlijk een
maand na ontvangst van zijn aanvraag.

Recht op verbetering

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de
Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van
huidig Handvest, kan de gebruiker, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van
zijn identiteitskaart te voegen), binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de termijn van
één maand, op kosteloze wijze de verbetering vragen van zijn persoonsgegevens indien deze
fouten zouden bevatten, onvolledig of irrelevant zouden zijn, alsook vragen dat zijn gegevens
zouden worden aangevuld indien deze onvolledig blijken te zijn.

Het recht om zich tegen de verwerking te verzetten

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de
Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van
huidig Handvest, kan de gebruiker op ieder ogenblik, om redenen die verband houden met
zijn persoonlijke situatie en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn
identiteitskaart te voegen), zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn
persoonsgegevens:

 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht met publiek
  belang of wanneer de verwerking deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag
  die aan de Verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
 • wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan
  wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde
  belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke, mits het belang of de grondrechten en
  fundamentele vrijheden van de betrokkene niet boven dat belang prevaleren (met name
  wanneer de betrokkene een kind is).

De Verwerkingsverantwoordelijke kan weigeren om het verzet van de gebruiker uit te voeren,
indien deze het bestaan van dwingende en legitieme motieven vaststelt die de verwerking
rechtvaardigen, die prevaleren op de belangen of de rechten en de vrijheden van de
gebruiker, of wanneer deze aangewend worden voor een betwisting in rechte, het voeren van
een verdediging in rechte of voor de uitoefening van rechten. Ingeval van betwisting kan de
gebruiker hiertegen in beroep gaan overeenkomstig hetgeen bepaald werd in het punt
“bezwaar en klachten” van huidig Handvest.

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de
Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van
huidig Handvest, kan de gebruiker op ieder moment en nadat zijn identiteit werd geverifieerd
(door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), zich zonder enige rechtvaardiging en op
kosteloze wijze verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze
gegevens verzameld werden met direct marketingdoeleinden (hierin begrepen profilering).

Indien de persoonsgegevens worden aangewend in het kader van wetenschappelijk of
historisch onderzoek of met statistische doeleinden conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, heeft de gebruiker het recht om zich tegen de verwerking van zijn
persoonsgegevens te verzetten, dit om redenen die verband houden met zijn persoonlijke
situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk zou zijn voor een taak in het kader van de
uitoefening van het openbaar gezag.

De Verwerkingsverantwoordelijke is ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en
uiterlijk binnen de maand te antwoorden op de vraag van de gebruiker en dient zijn antwoord
te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker te
verlenen.

Het recht op beperking van de verwerking

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de
Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van
huidig Handvest, kan de gebruiker, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van
zijn identiteitskaart te voegen), de beperking verkrijgen van de verwerking van zijn
persoonsgegevens, in volgende gevallen:

 • wanneer de gebruiker de juistheid van een gegeven betwist en enkel voor de periode die
  de Verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om dit na te kijken;
 • wanneer het gebruik ongeoorloofd is of wanneer de gebruiker de beperking van de werking
  verkiest boven de uitwissing van de gegevens;
 • wanneer de gebruiker deze beperking nodig heeft voor een betwisting, uitoefening of
  verdediging in rechte, hoewel dit niet meer noodzakelijk is voor de voortzetting van de
  doeleinden van de verwerking;
 • gedurende de periode die noodzakelijk is om de gegrondheid van een aanvraag tot verzet
  te onderzoeken, met andere woorden, de periode die de Verwerkingsverantwoordelijke
  nodig heeft om een afweging te maken tussen de legitieme belangen van de
  Verwerkingsverantwoordelijke en deze van de gebruiker.

De Verwerkingsverantwoordelijke zal de gebruiker ervan in kennis stellen van zodra de
beperking van de werking wordt opgeheven.

Het recht op uitwissing (recht om vergeten te worden)

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de
Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van
huidig Handvest, kan de gebruiker, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van
zijn identiteitskaart te voegen), de uitwissing verkrijgen van de op hem betrekking hebbende
persoonsgegevens, indien één van de hierna bepaalde motieven van toepassing is:

 • de gegevens zijn niet meer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden van de
  verwerking;
 • de gebruiker heeft zijn toestemming voor verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is
  geen juridische grondslag voor verdere verwerking;
 • de gebruiker verzet zich tegen de verwerking en er is geen dwingend legitiem motief voor
  verdere verwerking en/of de gebruiker oefent zijn bijzonder recht op verzet uit met betrekking
  tot direct marketingdoeleinden (hierin begrepen de profilering);
 • de persoonsgegevens hebben het voorwerp uitgemaakt van een ongeoorloofd gebruik;
 • de persoonsgegevens dienen te worden uitgewist teneinde een wettelijke verplichting na te
  leven (van het recht van de Europese Unie of het recht van een Lidstaat) waaraan de
  Verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is;
 • de persoonsgegevens werden verzameld in het kader van een aanbod tot levering van
  diensten die zich tot kinderen richt.

De uitwissing van de gegevens is echter niet van toepassing in de 5 volgende gevallen:

 • van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije
  meningsuiting en et recht op informatie;
 • van zodra de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke bepaling te kunnen naleven die
  verwerking vereist zoals voorzien door het recht van de Europese Unie of door het recht van
  één van de Lidstaten waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of wanneer
  de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor
  een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
 • van zodra de verwerking noodzakelijk is voor redenen van algemeen belang op het gebied
  van de volksgezondheid;
 • van zodra de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang,
  voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische motieven, en op
  voorwaarde dat het recht op uitwissing de realisatie van de doeleinden van de verwerking
  onmogelijk kan maken of ernstig in het gedrag kan brengen;
 • van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de betwisting, uitoefening of verdediging in
  rechte.

De Verwerkingsverantwoordelijke is ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en
uiterlijk binnen de maand, te antwoorden op de vraag tot uitwissing van de gebruiker en dien
zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de
gebruiker te verlenen.

De gebruiker heeft eveneens het recht om op kosteloze wijze, binnen dezelfde modaliteiten,
de afschaffing of het verbod tot gebruik te bekomen van alle persoonsgegevens die op hem
betrekking hebben en die, rekening houdend met het doel van de verwerking, onvolledig of
irrelevant zijn of waarvan de registratie, communicatie of bewaring verboden zijn of die voor
een langere periode bewaard zijn gebleven dan noodzakelijk en toegelaten.

Het recht op « gegevensoverdraagbaarheid »

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de
Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van
huidig Handvest, kan de gebruiker op ieder moment en nadat zijn identiteit werd geverifieerd
(door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), vragen om op kosteloze wijze zijn
persoonsgegevens te bekomen in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat,
leesbaar door machines, met oog op overdracht ervan aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke:

 • indien de verwerking van de gegevens uitgevoerd wordt met behulp van geautomatiseerde
  processen; en
 • indien de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker of op een
  overeenkomst die werd gesloten tussen deze laatste en de Verwerkingsverantwoordelijke.

Onder diezelfde voorwaarden en volgende dezelfde modaliteiten heeft de gebruiker
eveneens het recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat de
persoonsgegevens die op hem betrekking hebben rechtstreeks zouden worden overgemaakt
aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, voor zover dit
technisch mogelijk is.

Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens is niet van toepassing op de verwerking
die noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de
uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Verwerkingsverantwoordelijke opgedragen
werd.

Bestemmelingen van de gegevens en openbaarmaking aan derden

De bestemmelingen van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de
Verwerkingsverantwoordelijke zelf, de personeelsleden of andere onderaannemers, de met
zorg uitgekozen commerciële partners, gelegen in België of de Europese Unie, die
samenwerken met de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de commercialisering
van de producten of de levering van diensten.

In de hypothese waarin de gegevens zouden worden openbaargemaakt aan derden met
direct marketingdoeleinden of prospectiedoeleinden, zal de gebruiker hier voorafgaandelijk
over geïnformeerd worden teneinde hem toe te laten om de verwerking van zijn gegevens
door derden al dan niet te aanvaarden.

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de
Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van
huidig Handvest, kan de gebruiker op ieder moment en nadat zijn identiteit werd geverifieerd
(door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), zich kosteloos verzetten tegen de
overdracht van zijn gegevens aan derden.

De Verwerkingsverantwoordelijke leeft alle in voege zijnde wettelijke en reglementaire
bepalingen na en zal er in ieder geval op toezien dat zijn partners, personeelsleden,
onderaannemers en andere derden die toegang hebben tot de persoonsgegevens, huidig
Handvest naleven.

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van
de gebruiker openbaar te maken indien een wet, een juridische procedure of een bevel van
een publieke autoriteit deze openbaarmaking noodzakelijk zouden maken.
Geen enkele overdracht van persoonsgegevens zal plaatsvinden buiten de Europese Unie.

Gebruik en beheer van « cookies »

Algemene principes. Huidig artikel geeft informatie met betrekking tot het gebruik van
cookies op de Website.

Het huidige beleid met betrekking tot het beheer van cookies is van toepassing op de
Website. Deze worden beheerd door de Verwerkingsverantwoordelijke.

De Website gebruikt cookies teneinde de navigatie nauwkeuriger en betrouwbaarder te
maken. Bepaalde van deze cookies zijn onmisbaar voor de goede werking van de Website,
anderen laten toe de ervaring van de gebruiker te verbeteren.

De meeste webbrowsers zijn dermate geconfigureerd dat cookies op automatische wijze
aanvaard worden. Indien de gebruiker het beheer ervan wenst te personaliseren, dient hij de
instellingen van zijn webbrowser te wijzigen. Hij zal meer informatie vinden met betrekking tot
dit onderwerp onder het punt “beheer van de cookies” van de huidige bepaling.

Door de Website te bezoeken en te gebruiken geeft de gebruiker op uitdrukkelijke wijze zijn
toestemming met het hierna beschreven beheer van de cookies.

Definitie van cookies. Een « cookie » is een gegevensbestand of tekstbestand dat de
server van een Website tijdelijk of permanent zal opslaan op het toestel van de gebruiker
(harde schijf van zijn computer, tablet, smartphone of ieder ander gelijkaardig toestel) door
gebruik te maken van de browser van de gebruiker. De cookies kunnen tevens worden
geïnstalleerd door derden waarmee de Verwerkingsverantwoordelijke samenwerkt.

De cookies bewaren bepaalde informatie, zoals taalvoorkeuren van de bezoekers of de
inhoud van het winkelmandje. Andere cookies bewaren statistieken die betrekking hebben
op de gebruikers van de Website of zorgen ervoor dat grafieken correct worden
weergegeven en dat de applicaties op de website naar behoren werken. Nog andere
cookies laten toe dat de inhoud en/of de publiciteit van de Website worden aangepast aan
de gebruiker.

Gebruik van cookies op de Website.

De Website maakt gebruik van de volgende soorten
cookies:

 • De onontbeerlijke of technische cookies: deze cookies zijn onontbeerlijk voor de exploitatie
  van de website en zorgen voor de goede communicatie en vergemakkelijken het browsen;
 • De statistische of analytische cookies: deze cookies laten toe de bezoekers te herkennen
  en het aantal te tellen, alsook hun browsegedrag te bewaren wanneer zij de Website
  bezoeken. Hierdoor wordt het browsen van de gebruiker vergemakkelijkt en dit laat de
  gebruiker toe om makkelijker te vinden waar hij naar op zoek is;
 • De functionele cookies: deze cookies laten toe om specifieke functies van de Website te
  activeren teneinde de gebruiksvriendelijkheid en de ervaring van de gebruiker te verbeteren,
  vooral nu de cookies de voorkeuren van de gebruiker onthoudt (bijvoorbeeld de taal);
 • De cookies die betrekking hebben op prestaties: deze cookies bewaren informatie met
  betrekking tot de manier waarop de Website door de gebruikers gebruikt wordt. Zij laten
  tevens toe de prestaties van de Website te evalueren en op continue wijze te verbeteren
  (bijvoorbeeld door het aantal bezoekers bij te houden, door de pagina’s en de meest
  populaire kliks te identificeren), en om de commerciële aanbiedingen beter af te stemmen op
  de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker;
 • De publicitaire en commerciële cookies: dit betreft bestanden die als doel hebben het
  verzamelen van gegevens met betrekking tot het profiel van de gebruikers en deze
  bestanden kunnen worden geïnstalleerd of gelezen door derden met wie de
  Verwerkingsverantwoordelijke samenwerkt teneinde de doeltreffendheid van een publiciteit
  of van een webpagina te meten en aan te passen aan de interesses van de gebruiker;
 • De traceringscookies: de Website gebruikt traceringscookies via Google Analytics
  teneinde de Verwerkingsverantwoordelijke te helpen bij het verwerken van de wijzen waarop
  de gebruikers reageren en interageren met de inhoud van de Website, en die anonieme
  bezoekersstatistieken genereert. Deze statistieken laten toe om de Website op permanente
  wijze te verbeteren en de gebruiker pertinente inhoud aan te bieden. De
  Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt Google Analytics teneinde zich een beeld te kunnen
  vormen van het websiteverkeer, de oorsprong van dit verkeer en van de bezochte webpages.
  Dit betekent dat Google optreedt als onderaannemer. De informatie verzameld door Google
  Analytics wordt op anonieme wijze tot stand gebracht. Het is, bijvoorbeeld, niet mogelijk om
  de personen te identificeren die de Website bezoeken. Voor meer specifieke informatie,
  dient de gebruiker het beleid van Google te raadplegen met betrekking tot de bescherming
  van persoonsgegevens, beschikbaar op het volgende adres:
  https://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/

De Verwerkingsverantwoordelijke kan eveneens gebruik maken van de cookies en bakens
om informatie te verzamelen met betrekking tot de surf-gewoontes van de gebruikers op de
diverse websites en applicaties die tot zijn publicitaire netwerk behoren.

Een baken is een onzichtbaar grafisch bestand die het browsen van de gebruiker op één of
meerdere websites en/of applicaties volgt. Bovendien kunnen meerdere commerciële
cookies door de adverteerders worden geïnstalleerd bij verspreiding van hun advertentie.

De commerciële cookies bevatten geen persoonsgegevens. De met behulp van
commerciële cookies verzamelde informatie en bakens worden gebruikt om de
doeltreffendheid van de publiciteit te meten en om de publiciteit op de Website beter te
personaliseren, alsook op andere websites toebehorend aan de het publicitaire netwerk of
voor dewelke de Verwerkingsverantwoordelijke publicitaire diensten levert.

De bewaringstermijn van de cookies varieert al naargelang hun type: de onontbeerlijke
cookies worden over het algemeen bewaard totdat de browser wordt gesloten, terwijl
functionele cookies 1 jaar geldig blijven en cookies met betrekking tot de prestaties 4 jaar.

De Verwerkingsverantwoordelijke geeft de publieke zoekmachines toestemming om de
website te bezoeken via « spiders », met als doel de toegang tot en de inhoud van de
Website via deze zoekmachines toegankelijk te maken, zonder dat de
Verwerkingsverantwoordelijke enig recht tot archivering van de Website toekent. De
Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om dergelijke toestemming te allen
tijde in te trekken.

Teneinde aanbiedingen te kunnen doen die de gebruiker zouden kunnen interesseren, kan
de Verwerkingsverantwoordelijke akkoorden sluiten met reclamebureaus via internet.

Deze krijgen vanwege de Verwerkingsverantwoordelijke de toestemming om publicitaire
advertenties op de Website te plaatsen. Van zodra de gebruiker de Website bezoekt, kunnen
ook deze reclamebureaus informatie verzamelen.

Het beheer van de cookies. De meerderheid van de browsers zijn dermate ingesteld dat zij
op automatische wijze cookies aanvaarden, maar alle browsers laten toe de instellingen te
personaliseren in functie van de voorkeuren van de gebruiker.
Indien de gebruiker niet wenst dat de Website cookies op zijn computer/mobiel toestel
plaatst, kan hij de cookies makkelijk beheren of verwijderen door de instellingen van zijn
browser te wijzigen. De gebruiker kan zijn browser eveneens programmeren zodat hem een
melding wordt verstuurd wanneer hij een cookie ontvangt, zodat de gebruiker kan beslissen
om deze al dan niet te aanvaarden.

Indien de gebruiker bepaalde cookies wenst de blokkeren en/of beheren, kan hij dit doen
door de volgend link te volgen, gelieerd aan zijn browser:

– Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
– Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
– Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
– Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Indien de gebruiker de cookies van Google Analytics niet wenst te aanvaarden, kan hij dit
aangeven via het bericht met betrekking tot de cookies dat verschijnt wanneer hij voor de
eerste maal de website gebruikt, of door de instellingen van zijn browser dermate te wijzigen
dat cookies worden geweigerd.

Om op geen enkele website meer door Google Analytics te worden getraceerd, kan de
gebruiker de volgende website gebruiken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
In de hypothese waarin de gebruiker bepaalde cookies deactiveert, is het mogelijk dat
bepaalde delen van de website niet toegankelijk en/of te gebruiken zijn, of dat deze maar
gedeeltelijk toegankelijk en/of te gebruiken zijn.

Veiligheid

De Verwerkingsverantwoordelijke zorgt voor de gepaste technische en organisatorische
maatregelen teneinde een veiligheidsniveau te garanderen wat de verwerking van de
verzamelde gegevens betreft, dit in overeenstemming met de risico’s die zich kunnen
voordoen wat de verwerking van de gegevens betreft en aangepast aan de aard van de te
beschermen gegevens. De Verwerkingsverantwoordelijke houdt rekening met de stand van
kennis, de kosten van de werken en de aard, de strekking, de context en het doel van de
verwerking, alsook met de risico’s voor de rechten en vrijheden van de gebruikers.
De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt, wanneer hij gegevens op de Website ontvangt of
verstuurt, steeds encryptietechnologie die binnen de IT-sector erkend werd als zijnde de
industriële standaard.

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen getroffen
teneinde de informatie die via de Website verkregen werd te beschermen en teneinde
verlies, misbruik of wijzigingen ervan te vermijden.

Elektronische en telefonische communicatie en communicatie per post

Communicatie per post. Indien de gebruiker zijn postadres via de Website aan de
Verwerkingsverantwoordelijke overmaakt, dan worden deze gegevens opgeslagen in het
adressenbestand van de Verwerkingsverantwoordelijke teneinde zijn vragen te
beantwoorden en teneinde de gebruiker geïnformeerd te houden over de producten en
diensten aangeboden door de Verwerkingsverantwoordelijke. Behoudens verzet door de
gebruiker, mag de Verwerkingsverantwoordelijke de gegevens met betrekking tot de
gebruiker aan derden communiceren (zoals aan groepen van ondernemingen en
commerciële partners) met direct marketingdoeleinden. Indien de gebruiker niet wil dat zijn
gegevens voor direct marketingdoeleinden worden gebruikt, kan hij dit aangeven bij zijn
inschrijving op de Website.

De gebruiker kan op ieder moment zijn gegevens in het gegevensbestand van de
Verwerkingsverantwoordelijke raadplegen, verbeteren of laten schrappen. Om dit te doen, zal
hij de Verwerkingsverantwoordelijke moeten contacteren op het adres vermeld in het punt
“contactgegevens” van huidig Handvest, onder vermelding van zijn naam en exacte
adresgegevens (correcte schrijfwijze). De Verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe
om deze gegevens te verwijderen van de lijst die hij deelt met andere ondernemingen of
organisaties.

Telefonische communicatie. Indien de gebruiker aan de Verwerkingsverantwoordelijke zijn
telefoonnummer via de Website overmaakt, kan hij een telefonische oproep krijgen:

 • Van de Verwerkingsverantwoordelijke teneinde hem informatie te bezorgen met betrekking
  tot toekomstige producten, diensten of evenementen;
 • Van ondernemingsgroepen en commerciële partners met dewelke de
  Verwerkingsverantwoordelijke contractueel verbonden is.

Indien de gebruiker geen telefonische oproepen (meer) wenst te ontvangen, kan hij de
Verwerkingsverantwoordelijke contacteren op het adres vermeld onder het punt «
contactgegevens » van huidig Handvest, onder vermelding van zijn naam en exacte
adresgegevens (correcte schrijfwijze). De Verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe
deze gegevens te verwijderen van de lijst die hij deelt met andere ondernemingen of
organisaties.

Indien de gebruiker via de Website aan de Verwerkingsverantwoordelijke zijn GSM-nummer
communiceert, dan zal hij enkel berichten (SMS/MMS) van de Verwerkingsverantwoordelijke
ontvangen die noodzakelijk zijn om te antwoorden op de vragen van de gebruiker of om hem
te informeren over de bestellingen die hij online plaatste.

Communicatie via e-mail. Indien de gebruiker via de Website aan de
Verwerkingsverantwoordelijke zijn e-mailadres communiceert:

 • kan hij e-mails van de Verwerkingsverantwoordelijke ontvangen teneinde hem informatie te
  bezorgen met betrekking tot de toekomstige producten, diensten of evenementen (met direct
  marketingdoeleinden), op voorwaarde dat de gebruiker hier uitdrukkelijk mee heeft
  ingestemd om dat hij reeds klant is bij de Verwerkingsverantwoordelijke en zijn e-mailadres
  gecommuniceerd heeft aan de Verwerkingsverantwoordelijke;
 • kan hij e-mails ontvangen van groepen van ondernemingen en van
  ondernemingen/organisaties met dewelke de Verwerkingsverantwoordelijke contractueel
  verbonden is, met direct marketingdoeleinden, voor zover de gebruiker hier uitdrukkelijk mee
  heeft ingestemd.

Indien de gebruiker geen dergelijke e-mails (meer) wenst te ontvangen, kan hij de
Verwerkingsverantwoordelijke contacteren op het adres vermeld onder het punt «
contactgegevens » van huidig Handvest, onder vermelding van zijn naam en exacte
adresgegevens (correcte schrijfwijze).

De Verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe om deze gegevens te verwijderen van
de lijst die hij deel met andere ondernemingen of organisaties.

De Robinson-lijst. Indien de gebruiker van geen enkele onderneming ingeschreven op de
Robinson-lijst nog e-mails of telefonische oproepen (meer) wenst te ontvangen, kan hij de
Robinson dienst van het Belgian Direct Marketing Association:
www.robinsonlist.be ;
– Gratis telefoonnummer: 0800-91 887 ;
– Per post : BDMA, Robinson-lijst, Buro & Design Center, Esplanade du Heysel B46, 1020
Brussel.

Bezwaren en klachten

De gebruiker kan een bezwaar indienen bij de Belgische Commissie voor de Bescherming
van de Persoonlijke Levenssfeer op het volgende adres:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat, 35 te
1000 Brussel. Tel. + 32 2 274 48 00. Fax. + 32 2 274 48 35,
commission@privacycommission.be.

De gebruiker kan eveneens een klacht indienen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van zijn
woonplaats.

Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal, wordt de
gebruiker uitgenodigd het volgende adres van de Belgische Commissie voor de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te raadplegen:
https://www.privacycommission.be/de/node/19254

Contactgegevens

Voor iedere vraag en/of klacht, in het bijzonder met betrekking tot de duidelijkheid en
toegankelijkheid van huidig handvest, kan de gebruiker de Verwerkingsverantwoordelijke
contacteren:
Per e-mail: info@swd-advies.be
Per post: Zes septemberstraat 24, 3560 Lummen
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Huidig Handvest wordt beheerst door het Belgische recht.
Ieder geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van voorliggend Handvest zal
worden onderworpen aan het Belgische recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van
de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Limburg (Hasselt – Tongeren).

Diverse bepalingen

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de
bepalingen van huidig Handvest te wijzigen. De wijzigingen zullen gepubliceerd worden met
melding wat hun inwerkingtreding betreft.

Voorliggende versie van het Handvest dateert van 05/01/2020.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x