RECHTSBIJSTAND

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING

Elke zelfstandige of ondernemer krijgt juridische conflicten.

Ondernemen in België wordt er niet simpeler op. Nieuwe wetgevingen, andere fiscaliteit, administratieve rompslomp, … en nogal heel wat risico’s waarmee u rekening dient te houden. U loopt hierbij toch enig gevaar op…

De oplossing? Een rechtsbijstandverzekering op maat van uw specifieke activiteit.

Hierdoor kan u zich te volle concentreren op uw zaak, doet er zich dan nog een onvoorziene situatie voor dan staan de experts u met raad en daad bij.

Met de polis “Op maat” stelt u een eigen pakket samen:

Afhankelijk van de bedrijfsactiviteit, de omzet of specifieke situatie zijn bepaalde waarborgen wel of niet haalbaar. Op basis van het inlichtingenblad krijgt u van ons een offerte aangepast aan uw profiel. Wij maken dus een polis rechtsbijstand op maat van uw bedrijf.

Tevens zijn er nog specifieke polissen voor bepaalde beroepen:

Voor bepaalde specifieke beroepen hebben ons partners formules gemaakt, die perfect beantwoorden aan de noden van die activiteiten. Met vergaande dekkingen… Zo zijn er polissen voor medici en paramedici, garagehouders, land- en tuinbouwers, middenstanders…

 

Voorbeelden van juridische geschillen: (bron: D.A.S. rechtsbijstand)

 

  1. Schade aan de exploitatiezetel – Samenloop van contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid.
   Bij de levering van goederen beschadigt een vrachtwagen de exploitatiezetel. D.A.S. verhaalt de schade op de aansprakelijke leverancier.
  2. Het opgeslagen materiaal is drijfnat – Burgerlijk verhaal
   Door een lekkage bij de buren staat de opslagruimte onder water en zijn de opgeslagen producten onbruikbaar geworden. De schaderaming van de expert van de verzekeraar van de buur is echter onvoldoende. D.A.S. betaalt een tegenexpert om het economische waardeverlies correct te evalueren.
  3. De wet overtreden – Verdediging in strafzaken
   Door een onvoorzichtigheid van een personeelslid ontstaat een brand met een dodelijk gevolg voor een van de klanten: de arbeider en de zaakvoerder worden strafrechtelijk vervolgd.
  4. Te weinig veiligheidsmaatregelen – Verdediging in strafzaken
   Bij het hanteren van een gevaarlijke machine, krijgt een arbeider een zwaar arbeidsongeval. Bij inspectie blijkt dat de onderneming de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen onvoldoende gerespecteerd heeft. De firma wordt vervolgd wegens het onvrijwillig toebrengen van slagen en verwondingen. D.A.S. betaalt de procedure voor de correctionele rechtbank met inbegrip van de erelonen van de vrij gekozen advocaat.
  5. Al die ingewikkelde milieuvoorschriften – Verdediging in strafzaken
   Tijdens een zware storm gaat een mazouttank met het bijgebouw de lucht in. De mazout veroorzaakt een zware bodemvervuiling. Dankzij de advocaat die de firma van D.A.S. mag aanstellen, wordt aangetoond dat de onderneming geen fout begaan heeft en wordt de zaakvoerder vrijgesproken.
  6. De parking wordt onteigend – Administratief recht
   Grootse plannen van de gemeente om de verkeersknooppunten op te lossen, maar de ruime parking van de onderneming moet eraan geloven. De zaakvoerder ontvangt een bericht waarbij de onteigening aangekondigd wordt, maar gaat uiteraard niet zomaar akkoord met dit voorstel. D.A.S. vecht de beslissing aan voor de Raad van state en verkrijgt een correcte schadevergoeding.
  7. De verzekeraar weigert tussen te komen – Verzekeringscontracten
   Ten gevolge van een schadegeval weigert de BA-uitbating de tussenkomst omdat “elkeen met de vereiste vakkennis zulk een schadegeval had moeten voorzien”. De verzekeringsnemer gaat echter niet akkoord met deze interpretatie en roept de hulp van D.A.S. in. De jurist analyseert de precieze voorwaarden in functie van de omstandigheden en verdedigt het standpunt van de onderneming.
  8. Einde van een arbeidscontract – Algemene contracten
   De onderneming werkt met een zelfstandig vertegenwoordiger. Na enige tijd besluit de zaakvoerder het contract te beëindigen. De ex-medewerker start echter een procedure om het contract als een arbeidscontract te laten kwalificeren. Het RIZIV zou dan van de onderneming de betaling van alle sociale bijdragen opeisen. Hierdoor dreigt een faillissement. Dankzij de D.A.S.-verdediging voor de arbeidsrechtbank wordt het contract niet als een arbeidscontract bestempeld.
  9. Handelshuur – Huurrechtsbijstand
   De onderneming huurt een handelspand op een ideale ligging en de zaken lopen goed. Het gebouw wordt echter verkocht en de nieuwe eigenaar stuurt onmiddellijk een opzeg zonder de wettelijke verplichtingen te respecteren. Dankzij de advocaat die de onderneming op kosten van D.A.S. kon aanstellen wordt de opzeg als onwettig erkend.
  10. Schade aan onroerend goed – Rechtsbijstand Na Brand
   Ten gevolge van een stormschade, eist de verzekerde een correcte schadevergoeding. De verzekeraar weigert tussen te komen en verwijst naar een clausule die schade aan bepaalde delen van het gebouw uitsluit. De zelfstandige gaat niet akkoord met deze interpretatie. D.A.S. onderzoekt de rechten van zijn verzekeringsnemer en neemt de kosten ten laste van een adequate verdediging (expert, advocaat…).
  11. In de clinch met de fiscus – Fiscaal recht
   Op basis van een factuur van producten die de onderneming verwerkt, wordt de totale omzet van de onderneming flink naar boven afgerond. Besprekingen met de controleur hebben geen effect op de aanslagwijze. De onderneming besluit de taxatie aan te vechten voor de rechtbank.
  12. Onderdelen onder garantie – Algemene contracten
   Bij de aankoop van een digitaal aangestuurde machine beloofde de fabrikant één jaar garantie op alle vitale onderdelen en een uitstekende dienst na verkoop voor dringende herstellingen. Na een paar maanden blijkt dat het werktuig regelmatig vastloopt en een hoop tijdsverlies veroorzaakt. De fabrikant verwijst naar onoordeelkundig gebruik en weigert de garantiebepalingen te laten spelen. De firma doet beroep op de juristen van D.A.S. die de leverancier op zijn contractuele verplichtingen wijzen.
  13. Schade aan onroerend goed – Rechtsbijstand Na Brand
   De verzekeraar Brand raamt de schade van een brand op 32.722,95 EUR. Dit is onvoldoende. D.A.S. stelt een tegenexpert aan en procedeert verder voor de rechtbank om een hogere tussenkomst te verkrijgen.
  14. Problemen met personeel – Arbeids- en sociale rechtsbijstand
   Een bediende die om dringende reden ontslagen werd wegens diefstal of zware fout dagvaardt, gesteund door de vakbond, de onderneming voor de arbeidsrechtbank. Dankzij de polis rechtsbijstand kan de onderneming rekenen op een vrij gekozen advocaat en de betaling van alle gerechtskosten.
  15. Problemen met sociale wetgeving – Sociaal Recht
   De zelfstandige stelt onregelmatigheden vast in de berekening van de bijdragen voor de R.S.Z. Een gesprek met de betrokken dienst levert niets op. De onderneming verzoekt D.A.S. om het conflict op te lossen.
  16. Schade aan de exploitatiezetel – Burgerlijk verhaal
   Brand in een naburig pand veroorzaakt zware schade aan de exploitatiezetel. Niet alleen zijn de goederen geruïneerd door roetschade, de opruimingswerken veroorzaken een verlies van enkele dagen bedrijfsinkomsten. D.A.S. stelt een vordering in tegen de aansprakelijke partij om de integrale schade te vorderen.
  17. Lichamelijke letsels – Burgerlijk verhaal
   De zelfstandige is als voetganger betrokken in een zwaar ongeval. D.A.S. verdedigt de rechten en vordert de integrale lichamelijke, materiële en economische schade terug op de aansprakelijke automobilist en diens verzekeraar.
  18. Beveiligingsbedrijf verleent slechte service – Algemene contracten
   Na enkele inbraken heeft de onderneming een beveiligingsbedrijf onder de arm genomen die een alarmsysteem installeert met een rechtstreekse lijn naar de centrale van het bedrijf. De maandelijkse factuur loopt wel hoog op en de zaakvoerder stelt vast dat de beveiligingsfirma iedere keer dat het alarm afgaat de kosten in rekening brengt. Volgens de D.A.S.-klant is het alarmsysteem slecht afgesteld en hij is niet van plan deze onnodige kosten te vereffenen. Dankzij de tussenkomst van D.A.S. wordt in een minnelijke regeling vastgesteld dat het alarmsysteem defecten vertoont en worden de extra kosten geschrapt.
  19. Leverancier doet deur dicht – Algemene contracten
   De onderneming A heeft voor zijn verschillende ingangen nieuwe aluminium deuren besteld. Na een tijdje stelt de onderneming vast dat het aluminium begint af te bladeren. De klacht bij de leverancier valt in dovemansoren: de deuren zijn niet voor buiten geschikt en de firma maakt zelfs geen buitendeuren… De juridische dienst van D.A.S. neemt het dossier onder de loep en stelt vast dat de bestelbon wel degelijk over buitendeuren spreekt. Na een stevige ingebrekestelling volgt een correcte schadevergoeding voor de D.A.S.-verzekerde.
  20. Computer crasht samen met randapparatuur – Algemene contracten
   De onderneming heeft onlangs een multifunctionele printer gekocht die ook kan dienen als fax en kopieermachine. Werkte perfect met de bestaande computer. Tot de computer crashte… Dan maar een nieuwe computer aangeschaft! Maar… de printer werkt niet op de nieuwe computer, daar het een oud model uit 2010 is! Dit werd de klant nooit verteld. De zelfstandige voelt zich bedrogen en eist zijn investering terug. Door de bemiddeling van D.A.S. krijgt de onderneming een actuele printer die prima werkt op de nieuwe computer.
  21. Niet geschikt voor zwaar werk – Arbeids- en sociale rechtsbijstand
   Bij het bedrijf raakt een werknemer arbeidsongeschikt voor buitenwerk. De zaakvoerder biedt hem diverse baantjes binnen aan, maar de werknemer wijst alles af gezien zijn zwakke rug. Tenslotte besluit de firma hem dan maar te ontslaan. De werknemer als vakbondslid eist een bijzonder hoge ontslagvergoeding gelet op het vele overwerk dat hij vroeger verrichtte. De firma doet beroep op een gespecialiseerde advocaat door D.A.S. betaald om de eis tot redelijke proporties terug te brengen.
  22. Intimidatie en pesterijen – Verdediging in strafzaken
   In een van de afdelingen van de onderneming wordt een werknemer zo zwaar geviseerd door pesterijen dat hij mentaal instort en een psychiatrische behandeling nodig heeft. Zijn familie klaagt de onderneming en de algemeen directeur aan wegens nalatigheden en onvoldoende controlerende maatregelen. De onderneming wordt op kosten van D.A.S. verdedigd door een advocaat.
  23. Onbetaalde facturen – Algemene contracten
   Ondanks diverse aanmaningen blijft de factuur van een klant die een grote partij goederen gekocht heeft open staan. De zelfstandige doet een beroep op de juridische dienst van D.A.S. om te tonen dat het hem menens is. De ingebrekestelling van D.A.S. boekt onmiddellijk resultaat.
  24. Aansprakelijk maar de verzekeraar weigert tussen te komen – Burgerlijke verdediging
   Hinderlijk die onderneming vlak bij onze deur, menen de buurtbewoners en leggen klacht neer tegen het bedrijf wegens burenhinder (artikel 544 Burgerlijk Wetboek). De B.A.-verzekeraar sluit echter op basis van een eenduidige clausule dit soort aansprakelijkheid uit. D.A.S. komt tussenbeide om de belangen van de onderneming waar te nemen. 
U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.

RECHTSBIJSTAND GEBOUWEN (NA BRAND)

Rechtsbijstand gebouwen (na brand)

Brandverzekering

Rechtshulp bij het bepalen van de schade, geschillen met de brandverzekeraar en rechtshulp bij geschillen naar aanleiding van de ondeskundige of gedeeltelijke herstelling van de schade aan de gebouwen.

In de gespecialiseerde polissen kunnen de waarborgen voor andere onroerende goederen dan de woning ook opgenomen worden alsmede de waarborg “huurgeschillen”.

Keuzewaarborg

Als optie kan deze waarborg onderschreven worden in de brandverzekering.

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.

GECOMBINEERDE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERINGEN

Gecombineerde polis rechtsbijstand

Je kan deze aparte rechtsbijstandverzekeringen ook onderschrijven in een gecombineerde polis.
Verschillende maatschappijen bieden “paketten” aan waar je op basis van je behoeften zo’n polis kan onderschrijven.

U kan hiervoor best contact met ons opnemen.

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.

RECHTSBIJSTAND VOERTUIGEN

Rechtsbijstand voertuigen

Burgerlijke Aansprakelijkheid Zelfstandigen

De verzekerde kan als eigenaar, gebruiker of inzittende van een voertuig gebruik maken van de hem aangeboden rechtshulp bij burgerlijk verhaal tegen de aansprakelijke tegenpartij en bij strafrechterlijke of burgerlijke vordering door de overheid of de tegenpartij die tegen de verzekerde een vordering instelt.

De vrije keuze van advocaat, expert op medisch of materieel vlak, en een correcte bepaling van de objectiviteitsclausule zijn wel een must in deze polissen. 

Basiswaarborgen

De basiswaarborgen kunnen ook op verzoek uitgebreid worden door rechtshulp bij aan- en verkoop, onderhoud en herstelling van het verzekerde voertuig, alcoholintoxicatie,
bij verkeersovertredingen, geschillen in verband met het rijbewijs, zware fout en problemen met de regeling van een schadegeval met de verzekeraar BA van het voertuig.

Meerdere voertuigen kunnen in één polis opgenomen worden.

Keuzewaarborgen

Deze waarborg kan als keuzewaarborg ook gecombineerd worden met de rechtsbijstandsverzekering woning en/of gezin.

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x